Główne kierunki profilaktyki w aspekcie zagrożenia szkodliwymi czynnikami biologicznymi w środowisku pracy na obszarach wiejskich

 1. Likwidacja rezerwuaru zwierzęcego chorób zakaźnych i pasożytniczych (zwalczanie gryzoni i kleszczy).
 2. Ograniczenie zapylenia w zakładach przechowalnictwa i przetwórstwa produktów roślinnych i zwierzęcych poprzez hermetyzacje i automatyzacje procesu produkcyjnego oraz doskonalenie wentylacji i urządzeń odpylających.
 3. Doskonalenie technologii oczyszczania ścieków, używanie w pracach rolnych wyłącznie osadów ściekowych, odpowiadających normom higienicznym.
 4. Stosowanie odzieży ochronnej i sprzętu ochrony osobistej (stosowanie masek przy czynnościach połączonych z dużą ekspozycją na pyły roślinne i zwierzęce; stosowanie przyrządów do usuwania kleszczy w miejscach o dużej aktywności kleszczy).
 5. Stosowanie odpowiedniej dezynfekcji pomieszczeń hodowlanych.
 6. Prowadzenie akcji uświadamiających wśród rolników na temat zapobiegania biologicznym szkodliwościom o charakterze zawodowym.
 7. Szczepienia ochronne (m.in. szczepienia przeciwko kleszczowemu zapaleniu mózgu).
 8. Systematyczne wykonywania badań środowiska pracy oraz badań okresowych narażonych pracowników.
 9. Dezynfekcja i deratyzacja pomieszczeń hodowlanych.
 10. Systematyczne odrobaczanie psów i kotów.
 11. Sanitarna ochrona gleby i wody (utylizacja kału odrobaczonych zwierząt).
 12. Przestrzeganie zasad higieny osobistej.
 13. Nadzór sanitarny nad produkcją i transportem żywności.

dr Ewa Cisak, dr Teresa Kłapeć, Zakład Biologicznych Szkodliwości Zdrowotnych i Parazytologii