Drukuj

Realizacja zadania z zakresu zdrowia publicznego w ramach Narodowego Programu Zdrowia pod nazwą „Podejmowanie inicjatyw na rzecz profilaktyki chorób zawodowych i związanych z pracą, w tym ze służbą żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy oraz wzmocnienie zdrowia pracujących, w zakresie punktu 2.1.2.

Kluczowym celem projektu realizowanego w Instytucie Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie jest poszerzenie świadomości grup zawodowych, dotyczącej skutków zagrożeń zdrowotnych, wynikających z charakteru środowiska zawodowego oraz podnoszenie kultury zdrowotnej adresatów akcji promocji zdrowia.

Dodatkowym celem głównym jest stworzenie dla wybranych grup zawodowych możliwości wykonania badań diagnostycznych oraz zbadania środowiska pracy na obecność czynników biologicznych, które mogą wywoływać infekcje i choroby u osób narażonych zawodowo. Wczesna identyfikacja zagrożenia może w znacznym stopniu przyczynić się do zmniejszenia ryzyka wystąpienia choroby i jej następstw, co jest kluczowym elementem profilaktyki wczesnej i pierwotnej.

Opis działań realizowanych w IMW:

Proponowane badania kleszczy na obecność krętków wywołujących boreliozę, które zostały usunięte bezpośrednio ze skóry ludzi, również na bazie szczególnej sytuacji, służy zwiększeniu świadomości na temat chorób transmitowanych przez te stawonogi. Wyniki badań kleszczy mają stanowić impuls dla osób pokłutych do przeprowadzenia specjalistycznych badań diagnostycznych w kierunku boreliozy, co w efekcie przyczyni się do wcześniejszego rozpoznania choroby (w przypadku pokłucia przez kleszcza zainfekowanego bakteriami Borrelia). Ponadto, w trakcie przeprowadzania badań kleszczy, osoby pokłute uzyskują informacje dotyczące dalszych etapów postępowania, m.in.: doboru metody badania czy odstępu czasu, w jakim badanie powinno zostać przeprowadzone. Badania naukowe kleszczy pozostają w ścisłym związku z propagowaniem właściwych zachowań profilaktycznych. Z doświadczeń wynika, iż takie osoby rozwijają samodzielnie „poszukiwania” wiedzy w omawianym zakresie.

W przypadku prac związanych z rolnictwem, gdzie kontakt z glebą jest nieunikniony, badania na obecność pasożytów, ich jaj oraz chorobotwórczych bakterii mają na celu zarówno identyfikację zagrożenia środowiskowego dla skuteczniejszego podjęcia leczenia jak i wzrostu świadomości dotyczącego zagrożeń biologicznych.

Badania naukowe prowadzone w kierunku wykrywania zakażeń grzybami i bakteriami z grupy Alveolitis allergica, u osób w grupie zawodowo narażonej, mają na celu poszerzenie wiedzy odnośnie zagrożeń biologicznych mogących być przyczyną wielu schorzeń ze strony układu oddechowego. Identyfikacja czynników biologicznych może zapewnić skuteczniejszą ochronę pracowników, a tym samym zmniejszenie zapadalności na choroby przewlekłe (astma, pęcherzykowe zapalenie płuc).

Badania diagnostyczne mają na celu wzmożenie uwagi na temat zagrożenia ze strony czynników szkodliwych występujących w środowisku pracy rolników, leśników i weterynarzy, a mogą być przyczyną wielu chorób i ich następstw.

Badania diagnostyczne stanowią kontynuację pozostałych działań i mają na celu kształtowanie świadomości osób narażonych zawodowo odnośnie właściwego schematu postępowania w przypadku pokłucia przez kleszcza. Wczesne wykrycie zakażenia krętkami Borrelia zapewnia szybkie podjęcie właściwego leczenia i uniknięcia poważniejszych skutków zdrowotnych.