Głównej zawartości

Komunikat alertu

Strona internetowa npz.imw.lublin.pl wykorzystuje pliki cookies. Jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. Użytkownicy strony mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika strony. Czytaj więcej o naszej polityce cookies.

Realizacja zadania z zakresu zdrowia publicznego w ramach Narodowego Programu Zdrowia pod nazwą „Podejmowanie inicjatyw na rzecz profilaktyki chorób zawodowych i związanych z pracą, w tym ze służbą żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy oraz wzmocnienie zdrowia pracujących, w zakresie punktu 2.1.2.

Kluczowym celem projektu realizowanego w Instytucie Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie jest poszerzenie świadomości grup zawodowych, dotyczącej skutków zagrożeń zdrowotnych, wynikających z charakteru środowiska zawodowego oraz podnoszenie kultury zdrowotnej adresatów akcji promocji zdrowia.

Dodatkowym celem głównym jest stworzenie dla wybranych grup zawodowych możliwości wykonania badań diagnostycznych oraz zbadania środowiska pracy na obecność czynników biologicznych, które mogą wywoływać infekcje i choroby u osób narażonych zawodowo. Wczesna identyfikacja zagrożenia może w znacznym stopniu przyczynić się do zmniejszenia ryzyka wystąpienia choroby i jej następstw, co jest kluczowym elementem profilaktyki wczesnej i pierwotnej.

Opis działań realizowanych w IMW:

 • Nawiązanie i organizacja współpracy z wybranymi samorządami jednostek terytorialnych, tj. szczególnie związanych swoim położeniem z przedmiotem propozycji (terenami wiejskimi), w celu realizacji zadań w ramach profilaktyki wczesnej i pierwotnej zagrożeń związanych z obecnością czynników biologicznych w miejscu pracy u wybranych grup zawodowych.
  Podejmowanie wspólnych zadań ukierunkowanych na podnoszenie kultury zdrowotnej na obszarach wiejskich u osób narażonych na zagrożenia zdrowotne z tytułu specyficznego środowiska pracy. Działanie przewiduje m.in. współpracę z samorządami gminnymi, kołami gospodyń wiejskich, jednostkami ochotniczej straży pożarnej, gminnymi ośrodkami zdrowia, izbami rolniczymi oraz związkami wyznaniowymi
 • Kompleksowe opracowanie materiałów edukacyjnych i materiałów audio-video, prezentacji multimedialnych z zakresu profilaktyki wczesnej, pierwotnej i wtórnej osób zawodowo narażonych na biologiczne czynniki środowiskowe
 • Przeprowadzenie szkoleń stacjonarnych dla grup zawodowych objętych działaniem programu
 • Stworzenie rejestru i bazy komputerowej do gromadzenia, przetwarzania i analiz statystycznych danych i wyników uzyskanych w trakcie trwania projektu i mających znaczenie dla jego idei
 • Badania molekularne kleszczy na obecność DNA Borrelia burgdorferi metodą łańcuchowej reakcji polimerazy - PCR

Proponowane badania kleszczy na obecność krętków wywołujących boreliozę, które zostały usunięte bezpośrednio ze skóry ludzi, również na bazie szczególnej sytuacji, służy zwiększeniu świadomości na temat chorób transmitowanych przez te stawonogi. Wyniki badań kleszczy mają stanowić impuls dla osób pokłutych do przeprowadzenia specjalistycznych badań diagnostycznych w kierunku boreliozy, co w efekcie przyczyni się do wcześniejszego rozpoznania choroby (w przypadku pokłucia przez kleszcza zainfekowanego bakteriami Borrelia). Ponadto, w trakcie przeprowadzania badań kleszczy, osoby pokłute uzyskują informacje dotyczące dalszych etapów postępowania, m.in.: doboru metody badania czy odstępu czasu, w jakim badanie powinno zostać przeprowadzone. Badania naukowe kleszczy pozostają w ścisłym związku z propagowaniem właściwych zachowań profilaktycznych. Z doświadczeń wynika, iż takie osoby rozwijają samodzielnie „poszukiwania” wiedzy w omawianym zakresie.

 • Badania próbek gleby w kierunku wykrywania żywych jaj pasożytów jelitowych: Trichuris spp. Ascaris spp. i Toxocara oraz bakterii Salmonella i Clostridium, a także oznaczanie ogólnej liczby bakterii i bakterii fekalnej grupy coli

W przypadku prac związanych z rolnictwem, gdzie kontakt z glebą jest nieunikniony, badania na obecność pasożytów, ich jaj oraz chorobotwórczych bakterii mają na celu zarówno identyfikację zagrożenia środowiskowego dla skuteczniejszego podjęcia leczenia jak i wzrostu świadomości dotyczącego zagrożeń biologicznych.

 • Badania serologiczne w kierunku Alveolitis allergica

Badania naukowe prowadzone w kierunku wykrywania zakażeń grzybami i bakteriami z grupy Alveolitis allergica, u osób w grupie zawodowo narażonej, mają na celu poszerzenie wiedzy odnośnie zagrożeń biologicznych mogących być przyczyną wielu schorzeń ze strony układu oddechowego. Identyfikacja czynników biologicznych może zapewnić skuteczniejszą ochronę pracowników, a tym samym zmniejszenie zapadalności na choroby przewlekłe (astma, pęcherzykowe zapalenie płuc).

 • Badania serologiczne w kierunku 4 alergenów: Aspergillus fumigatus, kurz siana, kurze pióra, naskórek trzody chlewnej

Badania diagnostyczne mają na celu wzmożenie uwagi na temat zagrożenia ze strony czynników szkodliwych występujących w środowisku pracy rolników, leśników i weterynarzy, a mogą być przyczyną wielu chorób i ich następstw.

 • Badania serologiczne osób pokłutych przez kleszcze w kierunku boreliozy metodą ELISA w klasie IgM i IgG

Badania diagnostyczne stanowią kontynuację pozostałych działań i mają na celu kształtowanie świadomości osób narażonych zawodowo odnośnie właściwego schematu postępowania w przypadku pokłucia przez kleszcza. Wczesne wykrycie zakażenia krętkami Borrelia zapewnia szybkie podjęcie właściwego leczenia i uniknięcia poważniejszych skutków zdrowotnych.